Data sprzedaży a data wystawienia faktury jako obowiązek PIT i VAT

Czym się różnią data sprzedaży od daty wystawienia faktury? To pytanie często nurtuje przedsiębiorców, ponieważ ma wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego zarówno na gruncie PIT, jak i VAT. Sprawdźmy, jak poprawnie należy wystawić fakturę. Odpowiedź znajdziesz w artykule!

Spis Treści

 1. Data wystawienia faktury a data sprzedaży
 2. Data wystawienia faktury – obowiązki i terminy
 3. Data sprzedaży na fakturze
 4. Obowiązek podatkowy w PIT
 5. Obowiązek podatkowy w VAT
 6. Wyjątki i specjalne sytuacje
 7. Często Zadawane Pytania

Data wystawienia faktury a data sprzedaży

Data wystawienia faktury – obowiązki i terminy

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT (art. 106i ust. 1) fakturę należy wystawić nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi czy dostawie towaru. Jest to ogólna zasada dotycząca wystawiania faktur, która ma zastosowanie w wielu sytuacjach.

Zasada ta ma również zastosowanie w odniesieniu do:

 • wystawiania faktur na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności na ich żądanie (jeśli sprzedaż została udokumentowana paragonem),
 • faktur zaliczkowych dokumentujących otrzymanie całości lub części należności.

Co ważne, jeśli z danym kontrahentem w ciągu miesiąca zawarto więcej niż jedną transakcję, możliwe jest wystawienie przez przedsiębiorcę jednej, zbiorczej faktury dokumentującej wszystkie zawarte w danym miesiącu transakcje.

Data sprzedaży na fakturze

Co do zasady data sprzedaży powinna znajdować się na fakturze. Jest to jeden z elementów wymaganych przez art. 106e ustawy o VAT. Za datę sprzedaży uznaje się datę dokonania dostawy towaru czy też wykonania usługi. Możliwe jest zamienne stosowanie na fakturze określenia: data sprzedaży lub data dokonania dostawy/data wykonania usługi.

W sytuacji, gdy data wystawienia faktury jest taka sama jak data sprzedaży, nie trzeba umieszczać na fakturze daty sprzedaży, co jest zgodne z art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT.

Obowiązek podatkowy w PIT

Przychód z działalności gospodarczej jest podstawą do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT, za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się co do zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 • wystawienia faktury albo
 • uregulowania należności.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy strony ustaliły, że usługi rozliczane będą w określonych w ustawie okresach rozliczeniowych, nie rzadziej niż raz w roku. W takiej sytuacji przychód powstaje w ostatni dzień określonego okresu rozliczeniowego (art. 14 ust. 1 pkt 1e ustawy o PIT).

Obowiązek podatkowy w VAT

W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego VAT warto w pierwszej kolejności wskazać, jakie czynności podlegają opodatkowaniu VAT. Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podlegają następujące zdarzenia gospodarcze:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 • eksport towarów,
 • import towarów na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Powstanie obowiązku podatkowego wskazuje art. 19a ust. 1 w brzmieniu, którego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towaru lub wykonania usługi z wyłączeniem ust. 1a, 1b, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20, art. 21 ust. 1 i art. 138f.

Niemniej, jeśli zgodnie z art. 19a ust. 6 przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi przedsiębiorca otrzyma całość lub część zapłaty, to obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania tej kwoty.

Wyjątki i specjalne sytuacje

Powyżej przedstawiliśmy ogólne zasady dotyczące daty sprzedaży i daty wystawienia faktury oraz momentu powstania obowiązku podatkowego zarówno w PIT, jak i VAT. Niemniej jednak istnieją sytuacje wyjątkowe i specjalne okoliczności, które mogą wpływać na te kwestie. Należy zawsze dokładnie analizować konkretne przypadki oraz korzystać z pomocy profesjonalistów z dziedziny księgowości i podatków.

Często Zadawane Pytania

1. Kiedy należy wystawić fakturę VAT?

Zgodnie z przepisami, fakturę VAT należy wystawić nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi lub dostawie towaru.

2. Czy data wystawienia faktury musi być taka sama jak data sprzedaży?

Nie, data wystawienia faktury nie musi być taka sama jak data sprzedaży. Jeśli są identyczne, nie trzeba umieszczać daty sprzedaży na fakturze.

3. Jakie są konsekwencje opóźnienia w wystawieniu faktury VAT?

Opóźnienie w wystawieniu faktury VAT może prowadzić do sankcji i kar finansowych, dlatego ważne jest przestrzeganie terminów.

4. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w PIT związany z działalnością gospodarczą?

Obowiązek podatkowy w PIT związany z działalnością gospodarczą powstaje zazwyczaj w chwili otrzymania zapłaty, chyba że strony ustaliły inaczej.

5. Jakie są wyjątki od ogólnych zasad dotyczących daty wystawienia faktury i daty sprzedaży?

Istnieje wiele wyjątków i specjalnych sytuacji, które mogą wpływać na moment powstania obowiązku podatkowego zarówno w PIT, jak i VAT. Należy uwzględniać indywidualne okoliczności i przepisy obowiązujące w danej branży.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Baza Wiedzy