Pomoc de minimis w 2024 roku – sprawdź, czy i ile możesz dostać

W dobie aktualnie panującej sytuacji w kraju przedsiębiorcy szukają różnego rodzaju pomocy, które mogłyby utrzymać i dalej rozwijać prowadzony przez nich biznes. Jednym z takich sposobów jest pomoc de minimis. Sprawdźmy więc, na czym polega i jak ją uzyskać!

Spis treści

 1. Czym jest pomoc de minimis?
 2. Pomoc de minimis – do jakiej kwoty można otrzymać wsparcie w 2024 roku?
 3. Pomoc de minimis w 2024 roku – jak obliczyć wartość?
 4. Często zadawane pytania

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis została uregulowana w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Najprościej rzecz ujmując, pomoc de minimis stanowi wsparcie publiczne, którego nie ma konieczności zgłaszać. Pojęcie pomocy de minimis wynika z zasady, że pomoc ta powinna być o stosunkowo niskiej wartości, nie zakłócać konkurencji ani nie wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

Pomoc de minimis udzielana jest w różnych formach, np:

 • szkolenia;
 • inwestycje;
 • zwolnienia podatkowe;
 • jednorazowa amortyzacja;
 • pożyczki i kredyty preferencyjne;
 • umorzenie odsetek ZUS i innych.

Pomoc de minimis – do jakiej kwoty można otrzymać wsparcie w 2024 roku?

Poprzednio wspomniane rozporządzenie jasno określa maksymalną kwotę pomocy, jaką państwo może udzielić jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat. Jest to kwota:

 • 200 tys. EUR brutto – dla firm pozostałych, które nie są wyłączone z uzyskania pomocy de minimis i nie obejmuje ich limit opisany poniżej;
 • 100 tys. EUR brutto – dla firm z sektora drogowego transportu towarów.

W sytuacji gdy podmiot świadczy usługi zintegrowane, tj. w których drogowy transport towarów jest tylko jednym z elementów usługi, np. usługi przeprowadzkowej, nie należy uznawać tego za usługi transportowe i wówczas limit dopuszczalnej pomocy wynosi 200 000 EUR.

Pomoc de minimis w 2024 roku – jak obliczyć wartość?

Podatnik korzystający z pomocy de minimis powinien przy ustalaniu wysokości uzyskanego dotychczas wsparcia każdorazowo brać pod uwagę bieżący rok podatkowy oraz 2 lata poprzednie. Przykładowo, wnioskując o pomoc w 2021 roku, należy zliczyć również pomoc udzieloną w latach 2020 i 2019. Pomocy uzyskanej wcześniej nie bierze się pod uwagę. Do puli należy zatem zaliczyć wszystkie środki otrzymane przez podatnika w ramach pomocy de minimis za badany okres. Nie ma znaczenia, jaka to była pomoc, jakie było jej źródło i cel jej wykorzystania, jeśli dotyczyła pomocy de minimis.

Aby stwierdzić, czy wnioskodawca, który ubiega się o pomoc de minimis, nie przekroczy dopuszczalnego limitu, organ udzielający wsparcia żąda przedstawienia – wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy – w szczególności:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo 
 • oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub
 • oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Często zadawane pytania

1. Kto może ubiegać się o pomoc de minimis?

Wsparcie de minimis może być przyznawane podmiotom gospodarczym, w tym firmom mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

2. Jakie formy wsparcia de minimis są dostępne?

Wsparcie de minimis może przyjmować różne formy, takie jak szkolenia, inwestycje, zwolnienia podatkowe, pożyczki, umorzenie odsetek ZUS i wiele innych.

3. Czy pomoc de minimis ma jakieś ograniczenia?

Tak, istnieją ograniczenia co do maksymalnej kwoty pomocy, jaką podmiot może otrzymać w ciągu 3 lat.

4. Jakie dokumenty są wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis?

Przy ubieganiu się o pomoc de minimis organ udzielający wsparcia może żądać zaświadczeń o pomocy de minimis lub oświadczeń dotyczących uzyskanej pomocy.

5. Czy istnieją wyjątki od limitów pomocy de minimis?

Istnieją pewne wyjątki, na przykład dla firm z sektora drogowego transportu towarów, które mają niższy limit pomocy de minimis.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Baza Wiedzy