Porównanie limitów podatkowych w 2024

Porównanie limitów podatkowych w 2024 r. z 2023 r.

Podatnicy oraz przedsiębiorcy w Polsce często czekają na nowy rok z niecierpliwością, gdyż to właśnie wtedy zmieniają się limity podatkowe i wiele innych regulacji podatkowych. Rok 2024 nie będzie wyjątkiem, a w niniejszym artykule dokładnie przyjrzymy się zmianom w limitach podatkowych w porównaniu z rokiem 2023. Skoncentrujemy się na różnicach dotyczących małego podatnika, amortyzacji, ryczałtu, ksiąg rachunkowych, e-commerce oraz importu. Dla ułatwienia zrozumienia, przedstawimy istotne informacje w formie tabel oraz odpowiedzi na często zadawane pytania na końcu artykułu.

Zanim przejdziemy do szczegółów, przyjrzyjmy się najważniejszym zmianom w limitach podatkowych na rok 2024 w Polsce:

 • Mały podatnik: W 2024 roku, przychody małego podatnika wzrosną do 2 400 000 zł rocznie, co oznacza podniesienie limitu o 200 000 zł w porównaniu do roku 2023.
 • Amortyzacja: Limit amortyzacji dla środków trwałych w 2024 roku wynosić będzie 150 000 zł, co stanowi wzrost o 30 000 zł w stosunku do roku poprzedniego.
 • Ryczałt: Ryczałtowiccy przedsiębiorcy mogą liczyć na wyższe limity przychodów w 2024 roku, które wyniosą 250 000 zł dla handlu i usług oraz 100 000 zł dla pozostałych działalności.
 • Księgi rachunkowe: Dla małych podmiotów gospodarczych w 2024 roku, obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych utrzyma się przy przychodach powyżej 2 400 000 zł, podczas gdy w roku 2023 limit ten wynosił 2 200 000 zł.
 • E-commerce: Przedsiębiorcy prowadzący e-commerce będą musieli uwzględnić zmiany w podatku VAT dla importowanych towarów o wartości do 150 euro.
 • Import: W przypadku importu towarów, zmiany związane z Brexitem nadal będą miały wpływ na procedury celne i opodatkowanie towarów importowanych z Wielkiej Brytanii.

Mały podatnik

Nowe limity

Jedną z kluczowych zmian, która dotknie małych przedsiębiorców, jest podniesienie limitu przychodów kwalifikujących do statusu małego podatnika. W roku 2023 limit ten wynosił 2 200 000 zł rocznie, natomiast w 2024 roku wzrośnie on do 2 400 000 zł. To oznacza, że przedsiębiorcy generujący przychody poniżej tego poziomu będą mogli korzystać z uproszczonej formy rozliczenia podatku dochodowego.

Korzyści

Bycie małym podatnikiem niesie ze sobą wiele korzyści, w tym m.in. możliwość opodatkowania przychodów na zasadzie karty podatkowej, co znacznie upraszcza proces rozliczania podatku. Ponadto, mały podatnik jest zwolniony z obowiązku prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, co redukuje koszty administracyjne.

Tabela: Limity przychodów dla małego podatnika

RokLimit przychodów
20232 200 000 zł
20242 400 000 zł

Amortyzacja

Limit amortyzacji

Amortyzacja jest istotnym elementem rozliczeń podatkowych dla przedsiębiorców posiadających środki trwałe. W 2024 roku limit amortyzacji wynosić będzie 150 000 zł, co oznacza wzrost o 30 000 zł w porównaniu do roku 2023, kiedy to limit ten wynosił 120 000 zł. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy mogą odliczyć większą część kosztów związanych ze środkami trwałymi.

Różnice w stawkach amortyzacji

Warto również zwrócić uwagę na różnice w stawkach amortyzacji dla różnych rodzajów środków trwałych. Dla niektórych grup środków trwałych, takich jak maszyny i urządzenia, stawki mogą być wyższe niż ogólny limit.

Tabela: Limity amortyzacji

RokLimit amortyzacji
2023120 000 zł
2024150 000 zł

Ryczałt

Nowe limity przychodów

Ryczałt to forma opodatkowania, która jest szczególnie atrakcyjna dla wielu przedsiębiorców, ze względu na uproszczony sposób rozliczeń. W roku 2024 zmienią się limity przychodów, które kwalifikują do korzystania z ryczałtu. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową lub usługową limit wynosić będzie 250 000 zł rocznie. Dla pozostałych działalności, limit ten wynosić będzie 100 000 zł.

Korzyści

Ryczałtowiccy przedsiębiorcy nie muszą prowadzić pełnych ksiąg rachunkowych ani rozliczać się z fiskusem na zasadzie karty podatkowej. To znacznie upraszcza procesy księgowe i podatkowe.

Limity przychodów dla ryczałtowców

Rodzaj działalnościLimit przychodów (2024)
Handel i usługi250 000 zł
Pozostałe działalności100 000 zł

Księgi rachunkowe

Obowiązek prowadzenia ksiąg

Kolejną istotną zmianą jest limit przychodów, przy którym przedsiębiorcy muszą prowadzić pełne księgi rachunkowe. W roku 2024 limit ten wynosić będzie 2 400 000 zł, co stanowi wzrost o 200 000 zł w porównaniu do roku 2023. Oznacza to, że przedsiębiorcy generujący przychody powyżej tego limitu będą zobowiązani do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Skorzystanie z ulgi podatkowej

Warto podkreślić, że prowadzenie ksiąg rachunkowych może być korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ pozwala na lepsze zarządzanie finansami firmy oraz skorzystanie z różnych ulg podatkowych i odliczeń.

Limit przychodów wymagających pełnych ksiąg rachunkowych

RokLimit przychodów
20232 200 000 zł
20242 400 000 zł

E-commerce

Zmiany w opodatkowaniu importowanych towarów

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność e-commerce, istnieją istotne zmiany w opodatkowaniu importowanych towarów. W 2024 roku, towarów o wartości do 150 euro (ok. 660 zł) można dokonywać bez konieczności płacenia podatku VAT przy imporcie. Jest to zmiana, która wpłynie na koszty związane z importem i może mieć znaczący wpływ na przedsiębiorców zajmujących się handlem zagranicznym.

Brexit a import

Dla przedsiębiorców importujących towary z Wielkiej Brytanii, nadal obowiązują szczególne procedury celne i podatkowe, wynikające z Brexitu. Konieczne jest dokładne zapoznanie się z obowiązującymi przepisami i procedurami, aby uniknąć nieporozumień i niepotrzebnych opóźnień w imporcie.

Import

Procedury celne

Import towarów zawsze wiąże się z koniecznością przestrzegania procedur celnych. W przypadku importu z krajów spoza Unii Europejskiej, jak Wielka Brytania po Brexicie, procedury te mogą być bardziej skomplikowane. Przedsiębiorcy importujący towary powinni dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami i regulacjami celno-podatkowymi.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Warto również zaznaczyć, że podatek od towarów i usług (VAT) jest istotnym aspektem importu. Przedsiębiorcy muszą odpowiednio rozliczać podatek VAT od importowanych towarów i monitorować zmiany w przepisach, które mogą wpłynąć na stawki i obowiązki podatkowe.

Często zadawane pytania

1. Jakie są główne korzyści z bycia małym podatnikiem?

 • Uproszczone rozliczenia podatku dochodowego.
 • Zwolnienie z obowiązku prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

2. Kiedy warto rozważyć korzystanie z ryczałtu?

 • Dla przedsiębiorców z niskimi przychodami, szczególnie w handlu i usługach.
 • Dla tych, którzy chcą uniknąć skomplikowanych rozliczeń i pełnych ksiąg rachunkowych.

3. Jakie zmiany dotyczą importu towarów w e-commerce?

 • Przy imporcie towarów o wartości do 150 euro, nie trzeba płacić podatku VAT.
 • Import z Wielkiej Brytanii nadal podlega specjalnym procedurom związanym z Brexitem.

4. Czy limit amortyzacji jest taki sam dla wszystkich rodzajów środków trwałych?

 • Nie, stawki amortyzacji mogą się różnić w zależności od rodzaju środka trwałego.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Baza Wiedzy